कारखाना भ्रमण

ग्राहकहरु भ्रमण गर्दै

ग्राहकको मद्यालय

बोत्सवाना

बोत्सवाना

बोत्सवाना

बोत्सवाना

अस्ट्रेलिया

अस्ट्रेलिया

अस्ट्रेलिया

अस्ट्रेलिया

बुल्गेरिया

बुल्गेरिया

बुल्गेरिया

बुल्गेरिया

चेक गणतन्त्र

चेक गणतन्त्र

चेक गणतन्त्र

चेक गणतन्त्र

डेनमार्क

डेनमार्क

डेनमार्क

डेनमार्क

रूस

रूस

रूस

रूस

केन्या

केन्या

केन्या

केन्या

आर्मेनियाली

आर्मेनियाली

आर्मेनियाली

आर्मेनियाली